ព្រះ​ធម៌​ទេសនាអំពី​បរាភវសូត្រ (ព្រះសូត្រ​ស្តីពី​ប្រភពនៃ​សេចក្តី​វិនាស​ទាំង​១២​ប្រការ) ដែល​សំដែង​ដោយព្រ​ះតេជគុណ ​ងិន​ ភេន
Continue Reading »