វិជ្ជា មកពីភាសាបាលីថា vijjā វិទ្យា មកពីភាសាសំស្ក្រឹតថា vidyā តាមពិតពាក្យទាំងពីរមានន័យដូចគ្នា ( សេចក្ដីដឹងច្បាស់; ការចេះដឹង, ចំណេះ) ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគេជ្រើសរើសការសរសេរ «វិទ្យា» សម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិ,ដូចជា រូបវិទ្យា, គីមីវិទ្យា។ រីឯ «វិជ្ជា» សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម។ ឧទាហរណ៍ ទស្សនវិជ្ជា គេមិនសរសេរជា ទស្សនវិទ្យា ឡើយ។ ©២០១៥ ចងក្រងដោយ ប៉ា ច័ន្ទរឿន បណ្តាញបកប្រែកម្ពុជា...
Continue Reading »