កន្លងមកមានការយល់ឃើញ​ផ្សេងៗគ្នា​ថាតើ​លោក​ សម សារី គឺ​ជា​ជនក្បត់ជាតិ ឬ ជា​វីរជនខ្មែរ។ ខេមបូសាស្ត្រា​សូម​ដាក់ជូន​ឯកសារ​មួយចំនួន​ដូចខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើជា​ឯកសារយោងសម្រាប់ជួយអ្នក​គិតពិចារណា...
Continue Reading »