វ​ច​នា​នុ​ក្រ​មខ្មែ​រ​   សម្រាប់វិនដូវស៍ (Windows): Electronic Khmer Dictionary   Electronic Khmer Dictionary Version 1 សម្រាប់ម៉េក (Mac): Khmer Dictionary សម្រាប់ iPhone/iPad  សម្រាប់ Android OS
Continue Reading »