ទាញយកឯកសារ The collection of essay on Buddhism​ (PDF) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់​សមាគមសមណនិស្សិតខ្មែរប្រចាំទីក្រុង​យ៉ាំងហ្គូន​ដែល​បាន​ព្រះទានឯកសារនេះ
Continue Reading »