ទាញយកឯកសារ The Dhammapada​ (PDF) សូមអរព្រះគុណចំពោះសមណនិស្សិតខ្មែរប្រចាំប្រទេសភូមា ជាពិសេសព្រះភិក្ខុ ស៊ុយ សុវណ្ណ ដែល​បានប្រទានឯកសារនេះ
Continue Reading »