កន្លែងធ្វើការណាក៏មានបញ្ហាដែរ គ្រាន់តែតិច រឺច្រើនប៉ុណ្ណោះ។ នៅកន្លែងធ្វើការ យើងតែងតែបានលឺហើយពីបញ្ហានេះ បញ្ហានោះ ការគៀបសង្កត់ បក្សពួក ដណ្តើមតួរនាទី ផលប្រយោជន៍ ជាដើម។
Continue Reading »