វ​ច​នា​នុ​ក្រ​មខ្មែ​រ​

Chuon Nath Dic

 

សម្រាប់វិនដូវស៍ (Windows): Khmer Dictionary 

សម្រាប់ម៉េក (Mac): Khmer Dictionary

សម្រាប់ iPhone/iPad 

សម្រាប់ Android OS

  • Share/Bookmark