តើពាក្យ Critical Thinking ជា​ភាសាខ្មែរ​ប្រែ​ថា​ដូច​ម្តេច? ដោយ ប៉ា ច័ន្ទរឿន មាន​បងប្អូន​ខ្មែរ​យើង​មួយ​ចំនួន​បាន​សួរ​ខ្ញុំ​ថា​តើ​ពាក្យ ​Critical Thinking បកប្រែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ថា​ដូចម្តេច។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​ចំងល់​នេះ, ខ្ញុំ​សូម​ធ្វើ​ការ​បក​ស្រាយ​ជូន​ដូច​ខាងក្រោម៖ ពាក្យ Critical Thinking កើត​ចេញ​ពី​ការ​ផ្សំ​គ្នា​រវាង​ពាក្យ ​​Critical = ត្រិះរិះ (នៅក្នុង​បរិបទ​នៃ​ពាក្យ ​Critical Thinking) និង​ពាក្យ Thinking= ការគិត។ តាម​ពិត​​ខ្មែរ​យើង​មាន​ពាក្យ​ “ត្រិះរិះ” ​តាំងពី​បុរាណកាល​មក។...
Continue Reading »