ខាងក្រោម​ជា​អត្ថបទសង្ខេបស្តីពីជីវិតរបស់ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ដែល​បានរៀបរៀងដោយ​អ្នក​សារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី៖ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជា​អ្នក​នយោបាយ​លេចធ្លោ​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា កាល​ពី​ចុង​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​១៩៧០ និង​ដើម​ទសវត្ស​ឆ្នាំ​១៩៨០។
Continue Reading »