Print Friendly, PDF & Email

Khmer Unicode LayoutDownload KhmerKeyboard_NiDA_V1.0 (PDF)